Skip to main content

Fondy Evropské unie

Dotace na vzdělávání

V závěru roku 2010 se podařilo společnosti VINIUM a.s. získat z Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu v ČR* v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)** výzva č.35-„Školení je šance“ dotaci na vzdělávání ve výši 5.433.197,04,- Kč.

Realizace projektu byla zahájena 1. 12. 2010 a byla ukončena 30. 11. 2012.

Realizací projektu, jak už napoví jeho název „Pozvedněme firemní kulturu“, chceme dosáhnout:

  • zvýšení produktivity práce a tím zlepšení konkurenceschopnosti,
  • zajistit komplexní vzdělávání,
  • zlepšení adaptability, motivace, sebedůvěry a pracovní pohody zaměstnanců.

Do projektu budou zahrnuti všichni zaměstnanci společnosti v těchto programech-školeních

  • školení měkkých dovedností, které umožní zlepšit manažerské a komunikační dovednosti příslušných pracovníků,
  • školení ICT dovednosti, které aktualizují a zvýši úroveň práce na PC (MS Office, IS Navision, Adobe InDesign a OK mzdy),
  • školení jazykových dovednosti umožní zkvalitnit komunikaci se zákazníky a pomohou pro připravované rozšíření působnosti do okolních států,
  • školení – odborné kurzy (řidičská a svářečská oprávnění a další) mají aktualizovat nebo rozšířit znalosti příslušných pracovníků,
  • školení – kurzy pro výrobu zkvalitní procesy ve výrobě a zvýší kvalitu služeb a výrobků,
  • školení v oblasti ekonomiky mají za cíl udržet vysokou úroveň znalosti dané problematiky a zavést nové přístupy

*Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

**Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce je též financován z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost.

VINIUM a.s. ukončilo vzdělávací projekt „Pozvedněme firemní kulturu“.

Výzvy k podání nabídek:

Formulář měkké dovednosti
Zadávací dokumentace měkké dovednosti
Formulář ekonomicko-správní dovednosti

VINIUM má bohatou historii, která sahá
až na počátek 20. století

Více informací

Vyrábíme víno pro Vás tak, jako bychom ho vyráběli pro naše blízké

Prohlédnout si naše vína Nakoupit v e-shopu